കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ;ശമ്പളം 42,000 രൂപ

കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോഡില് (കെ.ആര്.എഫ്.ബി.) പ്രോജക്ട് എന്ജിനീയര്, സൈറ്റ് സൂപ്പര്വൈസര് തസ്തികകളിലെ 289 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.പ്രോജക്ട് എന്ജിനീയറുടെ 89 ഒഴിവും സൈറ്റ് സൂപ്പര്വൈസറുടെ 200 ഒഴിവുമാണുള്ളത്.പ്രോജക്ട് എന്ജിനീയര്
യോഗ്യത-അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തില്നിന്ന് സിവില് എന്ജിനീയറിങ്ങില് നേടിയ ബി.ടെക്കും രണ്ടുവര്ഷത്തെ പരിചയവും.സിവില് എന്ജിനീയറിങ് മാസ്റ്റര് ബിരുദം,എം.എസ്.പ്രോജക്ട് പരിചയം,വര്ക്ക് നടപ്പാക്കലിലും ബില് തയ്യാറാക്കുന്നതിലും നേടിയ അറിവ് എന്നിവ അഭിലഷണീയം.ശമ്പളം: 42,000 രൂപ. ഉയര്ന്ന പ്രായം:40 വയസ്സ്.

സൈറ്റ് സൂപ്പര്വൈസര് യോഗ്യത-അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തില്നിന്ന് സിവില് എന്ജിനീയറിങ്ങില് നേടിയ ഡിപ്ലോമയും രണ്ടുവര്ഷത്തെ പരിചയവും. എം.എസ്.പ്രോജക്ട് പോലുള്ള കംപ്യൂട്ടര് ആപ്ലിക്കേഷന് /മറ്റ് എന്ജിനീയറിങ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലെ പ്രാവീണ്യം,വര്ക്ക് നടപ്പാക്കലിലും ബില്ല് തയ്യാറാക്കലിലും അറിവ്എന്നിവ അഭിലഷണീയം.
ശമ്പളം-25,000 രൂപ.ഉയര്ന്നപ്രായം:40 വയസ്സ്(ഓവര്സിയര്തൊട്ടുള്ള തസ്തികകളില്നിന്ന് വിരമിച്ചവര്ക്ക് 60 വയസ്സുവരെ വയസ്സിളവുണ്ട്).അപേക്ഷാഫീസ്
പ്രോജക്ട് എന്ജിനീയര് തസ്തികയില് 500 രൂപയും സൈറ്റ് സൂപ്പര്വൈസര് തസ്തികയില് 400 രൂപയുമാണ് അപേക്ഷാഫീസ് (എസ്.സി.,എസ്.ടി.വിഭാഗക്കാര്ക്ക് ഇത് യഥാക്രമം 250 രൂപയും 200 രൂപയുമാണ്).ഓണ്ലൈനായാണ് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത്.2018 സെപ്റ്റംബര് 30 അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രായം കണക്കാക്കുക.http://www.cmdkerala.net എന്ന വെബ്സൈറ്റില് ഓണ്ലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.അവസാന തീയതി: ഒക്ടോബര് 17

Leave a comment