കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിംഗ് പ്രൊഫഷണലായി പഠിക്കാം;അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു

കൊട്ടാരക്കര:ഒരിക്കലും പ്രതാപം നഷ്ടപ്പെടാതെ അനുദിനം സാധ്യതകൾ ഏറിവരുന്ന മേഖലയാണ് ഡിസൈനിംഗ് മേഖല.പക്ഷേ നല്ല ഡീസൈനർമാരെ കിട്ടാനില്ല എന്നതാണ് ഈ രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരാതി.എന്നാൽ വർക്ക് അറിയുന്നവർക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടാറില്ല.അൽപ്പം